ترجمه مقاله

باب الزبرجد

لغت‌نامه دهخدا

باب الزبرجد. [ بُزْ زَ ب َ ج َ ] (اِخ ) یکی از ده دروازه ٔ قصرالمعزلدین اﷲ در مصر :... و این حرم را ده دروازه است بر روی زمین هر یک را نامی بدین تفصیل غیر از آنکه در زیر زمین است :...باب الزبرجد... (سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ برلین ص 62).
ترجمه مقاله