ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بائکه

لغت‌نامه دهخدا

بائکه . [ ءِ ک َ ] (ع ص ) تأنیث بائک . فربه . فربی : ناقة بائکة؛ شتر فربه . ج ، بوائک .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ