ترجمه مقاله

ایل جاری

لغت‌نامه دهخدا

ایل جاری . (ص نسبی ) منسوب به ایل جار. رجوع به ایل جار و ایل جاری کردن شود. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقاله