ترجمه مقاله

ایجاء

لغت‌نامه دهخدا

ایجاء. (ع مص ) (از «وج ی ») بخشیدن . (منتهی الارب ). عطا کردن . (از اقرب الموارد). || زفتی کردن . از اضداد است . (منتهی الارب ). بخل . (از اقرب الموارد). || سوده گردانیدن سم ستور را. (منتهی الارب ). || بی صید بازگشتن شکاری . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || وجاء فروختن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). عکوم (جامه دان ) کوچک فروختن . (از اقرب الموارد). || در زمین درشت رسیدن چاه کن و آب برنیاوردن . || اعراض نمودن . || برکشیدن : اوجی عن کذا. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || بی خیر یافتن کسی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || (از «وج ء») دور کردن و یکسو گردانیدن . || بی میل و مقصود بازگردیدن . || سپری شدن آب چاه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله