ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایارگیر

لغت‌نامه دهخدا

ایارگیر. [ اَ ] (نف مرکب ) محاسب . (آنندراج ). آمارگیر. محاسب . (اشتینگاس ). رجوع به ایار و اوارجه و ایاره گیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ