ترجمه مقاله

اکتواز

لغت‌نامه دهخدا

اکتواز. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) آب به کوزه برکشیدن . (از اقرب الموارد) (ازمتن اللغة) (از تاج المصادر بیهقی ). || درکوزه آب خوردن . (از متن اللغة) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله