ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اویشک

لغت‌نامه دهخدا

اویشک . [ اِ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند دارای 306تن سکنه . رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ