ترجمه مقاله

اولغبیگ

لغت‌نامه دهخدا

اولغبیگ . [ اُ ل ُ ب َ ](اِخ ) ملقب به علاءالدوله متوفی در سال 853 هَ ق . پادشاه سلسله ٔ تیموریان (850 - 853 هَ . ق .). وی پسر شاهرخ تیموری بود و در زمان حیات پدر حکمران ترکستان و ماوراءالنهر بود. در لشکرکشی هند و کابل و غیره باجد خود تیمور همراه بود. در 824 هَ . ق . رصدخانه ٔ معروف سمرقند را آغاز نهاد و زیج اولغبیگی را بکمک علمای مشهوری مانند غیاث الدین جمشید و معین الدین کاشانی و قاضی زاده ٔ رومی در 841 هَ . ق . بپایان آورد. بعداز وفات پدر بسلطنت نشست . (دائرة المعارف فارسی ).
ترجمه مقاله