ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوستائی

لغت‌نامه دهخدا

اوستائی . [ اَ وِ ](اِخ ) منسوب به اوستا (زبان ...). از زبانهای هندواروپائی ایران که اوستا کتاب مقدس زرتشتیان به آن نوشته شده . اوستایی به احتمال قوی از زبانهای نواحی شرقی ایران بوده و در آن دو لهجه ٔ قدیم (گاثی ) و جدید میتوان تشخیص داد. تاریخ متروک شدن زبان اوستایی بدرستی دانسته نیست . کهن ترین قسمت اوستا (سرودهای زردشت ) محتملاً میان قرون 10 و 6 ق . م . تنظیم شده ولی قسمت عمده ٔ آن که جدیدتر است متعلق بدوره ٔ هخامنشی است . اوستا که تنها اثر این زبان است بخطی که در اواخر دوره ٔ ساسانی برای نوشتن اوستا از روی خط پهلوی تنظیم شده ، نوشته شده . تحقیق زبان اوستایی با توسعه ٔ زبان شناسی تطبیقی پیشرفت بسیار کرده اما هنوز فهم همه ٔ نکات اوستا به آسانی ممکن نیست . (دایرةالمعارف فارسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ