ترجمه مقاله

انقاسی

لغت‌نامه دهخدا

انقاسی . [ اَ ] (ص نسبی ) منسوب به انقاس . سیاه :
شب چو زیر سمور انقاسی
کرد پنهان دواج برطاسی .

نظامی .


ترجمه مقاله