ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انده داشتن

لغت‌نامه دهخدا

انده داشتن . [ اَ دُه ْ ت َ ] (مص مرکب ) اندوه داشتن . غم داشتن . غمناک بودن . غمگین بودن :
ندارم همی انده خویشتن
ازویست این درد و اندوه من .

فردوسی .


سیاوش بدو گفت انده مدار
کزین سان بود گردش روزگار.

فردوسی .


ز پیروزه گون گنبد انده مدار
که پیروز باشد سرانجام کار.

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ