ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انده بر

لغت‌نامه دهخدا

انده بر. [اَ دُه ْ ب َ ] (نف مرکب ) برنده ٔ انده (اندوه ). آنکه غم و اندوه را از بین می برد. تسلی دهنده :
دبیری بیاورد انده بری
همان ساخته پهلوی دفتری .

فردوسی .


مهر فرزند بر خواجه فکنده ست جهان
زآنکه چون مادر انده خور انده بر اوست .

فرخی .


خاقانی غریبم در تنگنای شروان
دارم هزار انده انده بری ندارم .

خاقانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ