ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انجیله

لغت‌نامه دهخدا

انجیله . [ ] (اِخ ) جایی از رستاق وزواه از رساتیق قم بوده است . (از تاریخ قم 139).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ