ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انباری

لغت‌نامه دهخدا

انباری . [ اَم ْ ] (اِخ ) احمدبن اسحاق نحوی ، مکنی به ابوجعفر. رجوع به احمد... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ