ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انباری

لغت‌نامه دهخدا

انباری . [ اَم ْ ] (اِخ ) ابوالحسن . حکیم و ریاضی دان بود. رجوع به ابوالحسن انباری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ