ترجمه مقاله

انافاز

لغت‌نامه دهخدا

انافاز. [ اَ ] (فرانسوی ، اِ) در تقسیم غیرمستقیم سلول مرحله ٔ سوم از مراحل مختلف میتوز است که دو بخش کروموزومی بدو قطب میروند. مرحله ٔ انافاز را باید دوره ٔ صعودی کروموزمها دانست زیرا دو قسمت هر زوج کروموزمی متدرجاً از هم دور میشوند و با قسمتهای مربوط زوجهای دیگر بسمت دو قطب میروند. (از جانورشناسی عمومی ج 1 ص 21 و 23). و رجوع کتاب و گیاه شناسی ثابتی ص 93 شود.
ترجمه مقاله