ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام

لغت‌نامه دهخدا

ام . [ اَ ] (پیشوند) اَن . علامت سلب است در مثال امرد و انبره بمعنی شتر بی مو، مثل این است که یکی سلب مرد و دیگری سلب بَرَگی است . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ