ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام مسلم

لغت‌نامه دهخدا

ام مسلم . [ اُم ْ م ِ م ُ ل ِ ] (اِخ ) کنیه ٔ دو تن از زنان صحابی بوده . رجوع به الاصابة فی تمییز الصحابة ج 8 ص 280 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ