ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام عمیس

لغت‌نامه دهخدا

ام عمیس . [ اُم ْ م ِ ع َ ] (اِخ ) دختر سلمة انصاری . از زنان صحابی بوده . رجوع به الاصابة فی تمییز الصحابة ج 8 ص 263 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ