ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ام خرمان

لغت‌نامه دهخدا

ام خرمان . [ اُم ْ م ِ خ ُ ] (اِخ ) محلی است که حاجیان کوفه و بصره در مسیر خود در آن بهم می رسند. (از المرصع). و رجوع به معجم البلدان و مراصد الاطلاع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ