ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امیر مازندرانی

لغت‌نامه دهخدا

امیر مازندرانی . [ اَ رِ زَ دَ ] (اِخ ) شیخ العجم . شاعر عارف و دارای دوبیتیهایی بزبان طبری است . از اشعار او در ریاض العارفین آمده است . (از ریاض العارفین ص 43 و الذریعه قسم 1 از جزء9 ص 100).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ