ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امیال

لغت‌نامه دهخدا

امیال . [ اَم ْ ] (ع اِ) ج ِ میل (مقیاس ). (از آنندراج ) (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به میل شود. || در فارسی گاه جمع مَیْل آید. خواهشها. کامها. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به میل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ