ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امیال الجراح

لغت‌نامه دهخدا

امیال الجراح . [ اَم ْ لُل ْ ج ِ ] (ع اِ مرکب ) اصابع فرعون ، و آن ماده ٔ سنگی است شبیه مرواریدو بدرازی انگشت سبابه و آنرا از بحر حجاز آرند. (ازمفردات ابن البیطار). گویند امیال الجراح محرف دامل الجراح است . (از لکلرک ). و رجوع به اصابع فرعون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ