ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امضا کننده

لغت‌نامه دهخدا

امضا کننده . [ اِ ک ُ ن َ دَ / دِ ] (نف مرکب ) کسی که امضا می کند. و رجوع به امضا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ