ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امداء

لغت‌نامه دهخدا

امداء. [ اِ ](ع مص ) کلانسال شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). پر سال و مسن شدن . (از اقرب الموارد). || شیر بسیار نوشیدن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || پرکردن جهت کسی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ