ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امانی مازندرانی

لغت‌نامه دهخدا

امانی مازندرانی . [ اَ ی ِ زَ دَ ] (اِخ ) از شاعران قرن یازدهم هجری و مؤلف کتاب دستورالشعراء بود و در سال 1061 هَ . ق . درگذشت . (از تاریخ ادبیات ادوارد براون ترجمه ٔ رشید یاسمی ص 167 و 172) (الذریعة قسم 1 از جزء9ص 95) (فرهنگ سخنوران ). و نیز رجوع به فهرست کتب خطی مجلس شورای ملی تألیف ابن یوسف شیرازی ص 126 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ