ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امام مسلم

لغت‌نامه دهخدا

امام مسلم . [ اِ م ُ ل ِ ] (اِخ ) مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری مکنی به ابوالحسن . از ائمه ٔ محدثان بود. رجوع به مسلم ... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ