ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امام جماعت

لغت‌نامه دهخدا

امام جماعت . [ اِ م ِ ج َ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پیشنماز :
اگر امام جماعت طلب کند امروز
خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد.

حافظ.


و رجوع به ترکیبات امام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ