ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

السیت

لغت‌نامه دهخدا

السیت . [ اَ ل ِ ] (فرانسوی ، اِ) از انواع تخم است . رجوع به تخم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ