ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الست

لغت‌نامه دهخدا

الست . [ اَ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش صفی آباد شهرستان سبزوار که در 7500گزی باختر صفی آباد و 2 هزارگزی شمال جاده ٔ ارابه رو صفی آباد به اسفراین قرار دارد. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 267 تن شیعه هستند و به ترکی و فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات است و محصول آن غلات و پنبه و زیره و شغل اهالی زراعت است . در تابستان میتوان ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ