ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الر

لغت‌نامه دهخدا

الر. [ اَل ْ ل َ] (اِ) سرین . (صحاح الفرس ). در همین فرهنگ بفتح الف و تشدید لام و فتح آن ضبط شده است ولی شعوری در فرهنگ خود از بحرالغرائب حلیمی بفتح الف و ضم لام مخفف یعنی اَلُر آورده است و مشهور آلَر است . رجوع به آلر در این لغت نامه و فرهنگ شعوری ج 1 ورق 106 الف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ