ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقناعی

لغت‌نامه دهخدا

اقناعی . [ اِ ] (ص نسبی ) منسوب به اقناع :
مدح امرا جواب اقناعی
اوصاف توچون ادای برهانی .

مختاری .


|| (اصطلاح منطق ) اطلاق میشود بر قیاس خطابی و آن دلیلی باشد ترکیب یافته از مشهورات و مظنونات و گاه اطلاق میشود بر لفظ مقنع در بادی نظر هرچند که اقناعی حقیقی هم نباشد. (کشاف اصطلاحات الفنون از محاکمات در ابطال جزء لایتجزی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ