ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقصاء

لغت‌نامه دهخدا

اقصاء. [ اِ ] (ع مص ) دور گردانیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). دور کردن . (تاج المصادر بیهقی ). || برگزیدن . || ذخیره داشتن شتر قصیه را. || نگاه داشتن اطراف لشکر را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || بپایان چیزی رسیدن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ