ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقساء

لغت‌نامه دهخدا

اقساء. [ اِ ] (ع مص ) سخت گردانیدن گناه دل را. (منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ). || سکونت ورزیدن در کوه قسا. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ