ترجمه مقاله

افگاری

لغت‌نامه دهخدا

افگاری . [ اَ ] (حامص ) خستگی . (یادداشت مؤلف ) : در محنتهاء که در عالم است از بیماری ودرویشی و افگاری و انواع عقوبات . (کیمیای سعادت ).
ترجمه مقاله