ترجمه مقاله

افراونده

لغت‌نامه دهخدا

افراونده . [ اَ وَ دِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان سربند علیا بخش سربند شهرستان اراک . محلی کوهستانی سردسیر است و 897تن سکنه دارد و آب آن از قنات و رود محلی تأمین میشود و محصول آن غلات و بنشن ، پنبه ، انگور و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . زیارتگاه آن نسبتاً قدیمی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله