ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اغیروس

لغت‌نامه دهخدا

اغیروس . [ اَ ] (اِ) جوز رومی است . (اختیارات بدیعی از نسخ خطی کتابخانه ٔ لغت نامه ).در نسخه ٔ دیگر اغیرس آمده است . رجوع به اغیرس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ