ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اغر شمراخی

لغت‌نامه دهخدا

اغر شمراخی . [ اَ غ َرْ رِ ش ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نوعی از ستور که سپیدی پیشانیش خیشوم آن را فراگرفته باشد. رجوع به صبح الاعشی ج 2 ص 19 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ