ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اعیسر

لغت‌نامه دهخدا

اعیسر. [ اُ ع َ س ِ ] (اِخ ) مصغر اعسر است که به عمربن خطاب اطلاق میشده است : خالد اورا [ عمربن الخطاب ] اعسر خواندی و نیز تصغیر کردی چون نام او بردی گفتی اعیسر. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ