ترجمه مقاله

اعوام

لغت‌نامه دهخدا

اعوام . [ اَع ْ ] (ع اِ) ج ِ عام ، بمعنی سال . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بمعنی سالها و این جمع عام است که بمعنی سال باشد. (از منتخب از غیاث اللغات ). ج ِ عام است . سالها. (آنندراج ). ج ِ عام ، بمعنی روز و سال .(از اقرب الموارد). ج ِ عام . (دهار) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ). سالها. زمانها. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله