ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اعسر

لغت‌نامه دهخدا

اعسر. [ اَ س َ ] (ع ص ) چپه دست . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). آنکه با دست چپ کار کند. (از متن اللغة). کسی که با دست چپ کار کند. مؤنث : عَسْرا. ج ، عُسر، عُسران . (از اقرب الموارد). چپ ، (المصادر زوزنی ) (مهذب الاسماء نسخه ٔ خطی ). چپ مقابل یسر. (یادداشت بخط مؤلف ). || حمام اعسر؛ کبوتر که در بال چپ آن سپیدی باشد. (منتهی الارب ) (از متن اللغة)(ناظم الاطباء). || یوم اعسر؛ روز سخت یا روز بد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). روز شوم . (از متن اللغة). روز سخت یا روز شوم . (از اقرب الموارد).
|| (ن تف ) دشوارتر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نعت تفضیلی از عسرت . سخت تر. دشوارتر. مشکل تر. (یادداشت بخط مؤلف ): الا انه [ جشیش ] اعسر استمراء... (ابن البیطار).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ