ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اظهری

لغت‌نامه دهخدا

اظهری . [ اَ هََ ] (ص نسبی ) منسوب به اظهر و اغلب تخلص شاعران یا نام خانوادگی است . رجوع به اظهر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ