ترجمه مقاله

اطرابلسی

لغت‌نامه دهخدا

اطرابلسی . [ اَ ب ُ ل ُ ] (ص نسبی ) منسوب به اطرابلس یا طرابلس که نام دو شهر است یکی در ساحل شام و دیگری از بلاد مغرب . (از انساب سمعانی ). رجوع به طرابلسی شود.
ترجمه مقاله