ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصفهانی

لغت‌نامه دهخدا

اصفهانی . [ اِ ف َ ](اِخ ) محمدبن عمربن احمد... رجوع به اصبهانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ