ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطهبنات

لغت‌نامه دهخدا

اصطهبنات . [ اِ طَ ب َ ] (اِخ ) رجوع به اصطهبانات شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ