ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاحیة

لغت‌نامه دهخدا

اصطلاحیة. [ اِ طِ حی ی َ] (ع ص نسبی ) تأنیث اصطلاحی . رجوع به اصطلاحی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ