ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصحاب نظام

لغت‌نامه دهخدا

اصحاب نظام . [ اَ ب ِ ن َظْ ظا ] (اِخ ) اصحاب ابراهیم بن سیار نظام . گروهی که از عقاید ابراهیم مزبور پیروی میکردند. رجوع به نظامیه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعه ٔ حجازی قاهره ج 1 ص 72 و الفرق بین الفرق ص 113 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ