ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصحاب فضل حدثی

لغت‌نامه دهخدا

اصحاب فضل حدثی . [ اَ ب ِ ف َ ل ِ ح َ دَ] (اِخ ) پیروان فضل بن حدثی که دسته ای از معتزله بودند، و فضل ، خود از اصحاب ابراهیم نظام بود. رجوع به ملل و نحل شهرستانی چ مطبعه ٔ حجازی قاهره ج 1 ص 34 و ص 82، و اصحاب نظام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ