ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصبهانی

لغت‌نامه دهخدا

اصبهانی . [ اِ ب َ ] (اِخ ) طاهربن عرب بن ابراهیم بن احمد اصبهانی مقری . متوفی بسال 786 هَ . ق . از عالمان دین بود. او راست : قصیدة الطاهریة فی القراآت العشرة. نظم الجواهر که قصیده ایست دراختلافات آیات . (از اسماءالمؤلفین ج 1 ستون 431).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ