ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصابع فرعون

لغت‌نامه دهخدا

اصابع فرعون . [اَ ب ِ ع ِ ف ِ ع َ / عُو ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) شبیه مراوید است در درازی انگشت و از بحر حجاز آنرا می آورند. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). چیزیست مشابه به مرو در درازی انگشتی ، ازدریای حجاز آید، برای التیام جراحات علی الفور مجربست . (منتهی الارب ) (تاج العروس ). سنگی است مانند انگشت آدمی و آن را از بحر حجاز آورند، بعربی امساک الخراج گویند. (آنندراج ) (برهان ). سنگی است بشکل انگشت آدمی که نام دیگر عربیش امساک الخراج است . (فرهنگ نظام ).و ابن البیطار آرد: شبیه مراوید است و بدرازی انگشت سبابه باشد. ماده ای سنگی است که از بحر حجاز آرند...و آنرا امیال الجراح نیز نامند. در لکلرک ، دامل الجراح است و گوید امیال الجراح محرف دامل الجراح است . و رجوع به تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ص 51 و تحفه ٔ حکیم مؤمن و مخزن الادویه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ